disclaimer


Aansprakelijkheid
Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. InterConnect Services BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. InterConnect Services BV behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan InterConnect Services BV of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan InterConnect Services BV en vrijwaren InterConnect Services BV derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van InterConnect Services BV worden verveelvoudigd. Mocht InterConnect Services BV op de hoogte worden gebracht van (vermeend(e)) inbreukmakend(e) materiaal of links op de site, heeft InterConnect Services BV het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.